Dokumenty

Obec Jakubova Voľa zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.09.2008 VZN o mieste a zápise do ZŠ VZN č. 5/2008 VZN stiahnuť [35.92K]
15.12.2006 VZN o niektorých podmienkach držania psov v obcí Jakubova Voľa VZN stiahnuť [33.00K]
01.09.2008 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Jakubova Voľa VZN č. 7/2008 VZN stiahnuť [35.29K]
31.12.2008 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Jakubova Voľa VZN č. 6/2008 VZN stiahnuť [50.83K]
14.12.2011 VZN o obecných poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou za pracovné úkony Neplatné - nahradené VZN č. ... VZN stiahnuť [35.36K]
27.11.2008 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa VZN č. 2/2008 VZN stiahnuť [53.86K]
20.01.2011 VZN o zásadách odmeňovania starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva VZN stiahnuť [32.61K]
13.12.2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 VZN č. 1/2014 VZN stiahnuť [95.85K]
15.12.2006 VZN o obecných cintorínoch v obci Jakubova Voľa VZN stiahnuť [33.92K]
14.12.2011 VZN o podmienkach poskytovania dotácií VZN stiahnuť [40.19K]
08.06.2015 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jakubova Voľa VZN č.6/2015 VZN stiahnuť [303.02K]
08.06.2015 VZN o zrušení Základnej školy, Jakubova Voľa 52 VZN č. 5/2015 VZN stiahnuť [191.97K]
01.10.2015 2. zmena rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočet stiahnuť [715.69K]
01.10.2015 VZN o poskytnutí jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Jakubova Voľa VZN č. 9/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
01.10.2015 VZN o verejnom poriadku v obci Jakubova Voľa VZN č. 8/2015 VZN stiahnuť [280.53K]
15.12.2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 12/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane VZN č. 11/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 3. zmena rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočet stiahnuť [837.16K]
16.12.2014 Rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Rozpočet stiahnuť [823.18K]
15.12.2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2015 VZN č. 14/2015 VZN stiahnuť [203.38K]
16.12.2015 Rozpočet obce Jakubova Voľa na roky 2016 - 2018 Rozpočet stiahnuť [898.70K]
15.12.2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016 VZN č. 13/2015 VZN stiahnuť [288.47K]
15.12.2015 VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce VZN č. 10/2015 VZN stiahnuť [498.31K]
12.03.2015 1. zmena rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočet stiahnuť [769.53K]
23.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožkovany na obdobie 2015 - 2023 Životné prostredie stiahnuť [2.17M]
30.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na obdobie 2016 - 2022 Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
22.01.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červenica na roky 2015 - 2023 " Životné prostredie stiahnuť [671.00K]
18.01.2016 Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 Základné dokumenty stiahnuť [386.12K]
21.01.2016 Vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [343.06K]
26.01.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pečovská Nová Ves na obdobie 2015- 2022 Životné prostredie stiahnuť [662.81K]
15.02.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [409.52K]
03.04.2016 Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016 Rozpočet stiahnuť [5.79M]
03.05.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" Životné prostredie stiahnuť [567.21K]
20.05.2016 Zverejnenie Zámeru zámeny obecného pozemku a pozemku vo vlastníctve Ing. Martina Pigu Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
30.05.2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 15/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
30.05.2016 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 Rozpočet stiahnuť [0.96M]
01.12.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na roky 2016 - 2022 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
16.06.2016 VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa VZN č. 15/2016 VZN stiahnuť [787.35K]
11.03.2015 Návrh VZN o zriadení školských obvodov pre základnú školu Návrh VZN č. 2/2015 VZN
21.05.2015 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ Návrh VZN č. 4/2015 VZN
15.09.2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka MŠ a ŠJ VZN č. 7/2015 VZN
21.04.2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka MŠ a ŠJ VZN č. 3/2015 VZN
30.08.2016 Návrh VZN o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom v Jakubovej Voli Návrh VZN č. 17/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
30.08.2016 Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 16/2016 VZN stiahnuť [302.17K]
16.09.2016 Zverejnenie Zámeru zámeny obecných pozemkov a pozemku vo vlastníctve Ing. Kropucha Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
16.09.2016 VZN č. 16/2016 o určení výšky mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa VZN č. 16/2016 VZN stiahnuť [47.27K]
16.09.2016 VZN č. 17/2016 o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Jakubova Voľa VZN č. 17/2016 VZN stiahnuť [45.97K]
20.10.2016 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Životné prostredie stiahnuť [124.83K]
14.11.2016 Návrh VZN č. 19/2016 o organizovaní miestneho referenda Návrh VZN č. 19/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
14.11.2016 Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 11/2016 Rozpočet stiahnuť [242.92K]
14.11.2016 Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 12/2016 Rozpočet stiahnuť [0.00B]
14.11.2016 Návrh VZN č. 18/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia Návrh VZN č. 18/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
30.11.2016 Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 Rozpočet stiahnuť [1.20M]
30.11.2016 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN č. 20/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
29.11.2016 VZN č. 18/2016, ktorým sa mení VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a ŠJ VZN č. 18/2016 VZN stiahnuť [31.47K]
29.11.2016 VZN č. 19/2016 o rganizácií miestneho referenda VZN č. 19/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
30.11.2016 Návrh VZN č. 21/2016, ktorým sa mení VZN č. 16/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na dieťa v MŠ a ŠJ Návrh VZN č. 21/2016 VZN stiahnuť [284.29K]
30.11.2016 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na 1. polrok 2017 Základné dokumenty stiahnuť [274.58K]
13.12.2016 Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Pečovská Nová Ves Základné dokumenty stiahnuť [1.14M]
15.12.2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 20/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 Rozpočet obce na roky 2017 -2019 Rozpočet stiahnuť [94.00K]
15.12.2016 Všeobecne záväzné naradenie č. 21/2016, ktorým sa mení VZN č. 16/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa VZN č. 21/2016 VZN stiahnuť [33.46K]
27.12.2016 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2017 Návrh VZN č. 22/2017 VZN stiahnuť [33.06K]
16.01.2017 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 1. 2017 Základné dokumenty stiahnuť [83.50K]
16.01.2017 Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 1. 2017 Základné dokumenty stiahnuť [53.70K]
09.02.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Predĺženie termínu ukončenia výstavby Základné dokumenty stiahnuť [699.73K]
10.03.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE Predlženie termínu ukončenia stavby Základné dokumenty stiahnuť [892.96K]
02.09.2016 Rozhodnutie Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie SANAS, a.s. Základné dokumenty stiahnuť [1.18M]
13.01.2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2017 VZN č. 22/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
17.05.2017 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy Základné dokumenty stiahnuť [391.42K]
05.05.2017 Záverečný účet za rok 2016 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
05.05.2017 Najvýznamnejšie udalosti roku 2016 Základné dokumenty stiahnuť [239.07K]
29.06.2017 Predloženie cenovej ponuky - PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci J. Vola Výzva Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
03.11.2017 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Jakubova Voľa 52 Základné dokumenty stiahnuť [391.06K]
17.11.2017 Oznámenie o začatí územného konania EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [836.39K]
03.11.2017 Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Návrh VZN č. 24/2017 VZN stiahnuť [388.80K]
03.11.2017 Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Návrh VZN č. 24/2017 VZN stiahnuť [388.80K]
24.11.2017 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN č. 26/2017 VZN stiahnuť [116.48K]
24.11.2017 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2018 Návrh VZN č. 25/2017 VZN stiahnuť [39.13K]
21.12.2017 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
21.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [528.44K]
02.01.2018 Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja Základné dokumenty stiahnuť [34.32K]
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
14.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
19.03.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2018 Návrh VZN č. 27/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
07.05.2018 Záverečný účet za rok 2017 Rozpočet stiahnuť [185.44K]
07.05.2018 Výročná správa za rok 2017 Základné dokumenty stiahnuť [172.08K]
17.05.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [6.95M]
16.05.2018 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [390.05K]
17.05.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Oznámenie o začatí územného konania Základné dokumenty stiahnuť [578.46K]
03.05.2018 Návrh VZN - Štatút obecného kronikára Návrh VZN č. 28/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
11.06.2018 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jakubova Voľa na roky 2018-2023 Základné dokumenty stiahnuť [834.54K]
15.06.2018 Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Životné prostredie stiahnuť [410.71K]
26.06.2018 Verejná vyhláška - stavebné konanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Základné dokumenty stiahnuť [1.15M]
23.05.2018 VZN č. 28/2018 - Štatút obecného kronikára VZN č. 28/2018 VZN stiahnuť [593.23K]
28.06.2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Základné dokumenty stiahnuť [157.37K]
27.06.2018 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [398.63K]
11.07.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Rozhodnutie o zastavení konania Základné dokumenty stiahnuť [459.06K]
13.07.2018 Voľby do orgánov samosprávy obce Informácia pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [34.48K]
24.07.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE Rekonštrukcia miestnych komunikácií - smer ... Základné dokumenty stiahnuť [3.95M]
03.08.2018 Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo HaZZ Základné dokumenty stiahnuť [563.14K]
17.06.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Jakubova Voľa na roky 2016-2022 Základné dokumenty stiahnuť [1.80M]
25.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Vydanie súhlasu na výrub drevín Životné prostredie
19.11.2018 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [390.40K]
26.11.2018 Oznámenie o začatí územného konania Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [218.54K]
29.11.2018 Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 Rozpočet stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN č. 30/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 Návrh VZN č. 29/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
10.12.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
18.12.2018 Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou Základné dokumenty stiahnuť [257.58K]
15.12.2018 VZN č. 30/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 30/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2018 VZN č.29/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka MŠ a ŠJ na rok 2019 VZN č. 29/2018 VZN stiahnuť [39.13K]
16.12.2018 ŠTATÚT OBCE JAKUBOVA VOĽA Základné dokumenty stiahnuť [489.00K]
23.11.2017 VZN č. 24/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN č. 24/2017 VZN stiahnuť [42.20K]
04.04.2018 VZN č. 27/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia VZN č. 27/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
12.12.2017 VZN č. 25/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2018 VZN č. 25/2017 VZN stiahnuť [39.10K]
12.12.2017 VZN č. 26/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 26/2017 VZN stiahnuť [116.42K]
14.01.2019 Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky Základné dokumenty stiahnuť [161.52K]
16.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR INFORMÁCIA PRE VOLIČA Základné dokumenty stiahnuť [545.19K]
25.01.2019 Rozhodnutie na zmenu územného rozhodnutia Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [333.11K]
11.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška - "Optický kábel ... Základné dokumenty stiahnuť [57.56K]
11.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška - "Optický kábel ... Základné dokumenty stiahnuť [132.46K]
13.02.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub dreví Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
27.02.2019 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Základné dokumenty stiahnuť [190.26K]
02.07.2018 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 MŠ Materská škola Základné dokumenty stiahnuť [2.38M]
28.02.2019 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [85.93K]
28.02.2019 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [85.96K]
08.04.2019 VZN č. 31/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa č. 29/2018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa VZN č. 31/2019 VZN stiahnuť [33.71K]
17.04.2019 ZMENY A DOPLNKY č.1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa - podávanie návrhov Podávanie návrhov Základné dokumenty stiahnuť [82.50K]
14.05.2019 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [391.15K]
16.05.2019 Verejná vyhláška - optický kábel SITEL Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [1.31M]
16.05.2019 Verejná vyhláška - optický kábel SITEL Územné rozhodnutie - situácia Základné dokumenty stiahnuť [120.50K]
28.05.2018 Rozpočtové opatrenie č. 7 Rozpočet stiahnuť [374.78K]
18.06.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [189.11K]
27.06.2019 Záverečný účet za rok 2018 Záverečný účet Rozpočet stiahnuť [138.49K]
03.07.2019 Návrh VZN č. 32/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa VZN č. 32/2019 VZN stiahnuť [33.96K]
03.07.2019 Návrh VZN č. 33/2019, o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa VZN č. 33/2019 VZN stiahnuť [50.63K]
08.07.2019 Návrh VZN č. 33/2019, o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa - úprava 2 VZN č. 33/2019 VZN stiahnuť [50.71K]
19.07.2019 VZN č. 32/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakubova Voľa VZN č. 32/2019 VZN stiahnuť [33.92K]
19.07.2019 VZN č. 33/2019, o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa VZN č. 33/2019 VZN stiahnuť [0.00B]
21.08.2019 Požiarny poriadok obce Jakubova Voľa Základné dokumenty Základné dokumenty stiahnuť [11.06M]
28.08.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o prerušení konania "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [211.75K]
11.09.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [408.48K]
21.10.2019 Verejná vyhláška - výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [888.36K]
12.11.2019 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [395.96K]
30.09.2019 Oznamovanie protispoločenskej činnosti Smernica Obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [2.30M]
29.06.2015 Oznamovanie protispoločenskej činnosti Smernica Obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [868.90K]
13.11.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [277.90K]
21.11.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [1.67M]
29.11.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [101.21K]
29.11.2019 Návrh VZN č. 34/2019, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2020 VZN č. 34/2019 VZN stiahnuť [39.13K]
09.12.2019 Návrh VZN č. 34/2019, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2020 - úprava VZN č. 34/2019 VZN stiahnuť [39.14K]
09.12.2019 Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 - úprava Rozpočet Rozpočet stiahnuť [370.87K]
17.12.2019 VZN č. 34/2019, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2020 VZN č. 34/2019 VZN stiahnuť [49.84K]
17.12.2019 Schválený finančný rozpočet na rok 2020 Rozpočet Rozpočet stiahnuť [375.43K]
18.12.2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Jakubova Voľa, školský rok 2018/2019 Hodnotiaca správa MŠ 2018/2019 Základné dokumenty stiahnuť [1.56M]
18.12.2019 Výročná správa za rok 2018 Výročná správa Základné dokumenty stiahnuť [195.22K]
14.01.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
12.02.2020 Návrh VZN č. 35/2020 o ochrannom pásme pohrebísk VZN č. 35/2020 VZN stiahnuť [595.04K]
14.02.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [338.78K]
13.02.2020 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [81.21K]
20.02.2020 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za ... Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
01.04.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [334.83K]
06.04.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Usmernenie Základné dokumenty stiahnuť [1.64M]
15.04.2020 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Rozpočet Rozpočet stiahnuť [0.98M]
13.05.2020 VZN č. 35/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Jakubova Voľa VZN č. 35/2020 VZN stiahnuť [672.54K]
05.05.2020 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Základné dokumenty stiahnuť [477.68K]
22.06.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovod a ... Základné dokumenty stiahnuť [389.23K]
15.07.2020 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
20.07.2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "EUROVELO 11 v regióne ZOHT" Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [818.00K]
10.08.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [541.61K]
29.09.2020 Hodnotiaca správa z MŠ za šk. rok 2019/2020 Hodnotiaca správa Základné dokumenty stiahnuť [5.27M]
14.10.2020 Verejná vyhláška - stavebné povolenie EUROVELO 11 Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [4.70M]
28.11.2020 Návrh VZN č. 36/2020 o miestnych daniach a poplatku za KO VZN 36/2020 VZN stiahnuť [0.00B]
16.12.2020 VZN č. 36/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN č. 36/2020 VZN stiahnuť [745.61K]
16.12.2020 VZN č. 37/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2021 VZN č. 37/2020 VZN stiahnuť [447.42K]
16.12.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [334.95K]
20.06.2017 Predloženie cenovej ponuky - určenie PHZ PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci J. Vola Výzva Základné dokumenty stiahnuť [544.27K]
05.05.2021 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 Záverečný účet Rozpočet stiahnuť [736.01K]
12.05.2021 Verejná vyhláška - stavebné konanie Verejná vyhláška - stavebné konanie Základné dokumenty stiahnuť [379.16K]
14.05.2021 Návrh VZN č. 38/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Jakubova Voľa na rok 2021 Návrh VZN 38/2021 VZN stiahnuť [0.00B]
01.06.2021 VZN č. 38/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2021 VZN č. 38/2021 VZN stiahnuť [0.00B]
24.06.2021 Verejná vyhláška - stavebné povolenie SMOLKO DÁVID Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [2.19M]
24.11.2021 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [339.65K]
25.11.2021 Verejná vyhláška - stavebné konanie, LiveNET services s.r.o. Verejná vyhláška - stavebné konanie Základné dokumenty stiahnuť [645.44K]
14.12.2021 VZN č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2022 VZN č. 39/2021 VZN stiahnuť [0.00B]
05.01.2022 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [360.75K]
17.01.2022 Hodnotiaca správa z MŠ za šk. rok 2020/2021 Hodnotiaca správa MŠ Základné dokumenty stiahnuť [3.18M]
16.02.2022 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - OPTICKÁ SIEŤ Verejná vyhláška LiveNET Základné dokumenty stiahnuť [5.65M]
17.02.2022 Oznámenie o začatí UK IBV k Rožkovanom voda, kanál, plyn, VO Základné dokumenty stiahnuť [755.35K]
17.02.2022 Oznámenie o začatí UK IBV k Rožkovanom Rekonštrukcia MK Základné dokumenty stiahnuť [932.08K]
22.02.2022 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
22.02.2022 Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021 Štatistika Životné prostredie stiahnuť [2.54M]
14.04.2022 Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa, IBV k Rožkovanom - voda, kanál, plyn, verejné osvetlenie Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.65M]
14.04.2022 Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa, rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom " Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.06M]
19.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - verejné osvetlenie IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [342.61K]
19.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia MK a chodníka IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [916.93K]
27.05.2022 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vodovod, splašková kanalizácia IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [649.62K]
02.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [369.46K]
22.06.2022 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Základné dokumenty stiahnuť [867.09K]
27.06.2022 STAVEBNÉ POVOLENIE - rekonštrukcia MK IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [4.88M]
27.06.2022 STAVEBNÉ POVOLENIE - verejné osvetlenie IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [5.40M]
01.07.2022 VYHLÁSENIR VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽ MŠ Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [622.29K]
08.07.2022 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní IBV splašková kanalizácia, vodovod Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
11.07.2022 Rozhodnutie - súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti MSK MATEC SLOVAKIA, s. r. ... Životné prostredie stiahnuť [903.12K]
21.07.2022 Územné rozhodnutie "Most cez vodný potok Kohút" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.55M]
01.08.2022 Rozhodnutie - stavebné povolenie na vodnú stavbu - vodovod a splašková kanalizácia IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [3.02M]
07.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej ... Životné prostredie stiahnuť [745.16K]
17.08.2022 Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška Východoslovenská distribúčna, a.s. Základné dokumenty stiahnuť [107.29K]
12.09.2022 Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 40/2022 VZN stiahnuť [415.42K]
26.10.2022 Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Kaminský Patrik Životné prostredie stiahnuť [432.07K]
26.10.2022 Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Mizerák Jozef Životné prostredie stiahnuť [448.29K]
07.11.2022 Oznámenie vo veci stavby "Lipany, Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa - úprava VN vedení VSD, a. s. - Verejná ... Základné dokumenty stiahnuť [676.74K]
28.10.2022 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa VZN č. 40/2022 VZN stiahnuť [413.85K]
28.10.2022 VZN č. 41/2022 o opatrovateľskej službe v obci Jakubova Voľa VZN č. 41/2022 VZN stiahnuť [417.32K]
22.11.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Jakubova Voľa , rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [793.92K]
14.12.2022 VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č.42/2022 VZN stiahnuť [943.88K]
14.12.2022 VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2023 VZN č. 43/2022 VZN stiahnuť [447.12K]
22.12.2022 Kolaudačné rozhodnutie "Jakubova Voľa , rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
22.12.2022 Kolaudačné rozhodnutie "Jakubova Voľa, rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.22M]
28.12.2022 Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Jakubova Voľa šk. rok 2021/2022 Hodnotiaca správa Základné dokumenty stiahnuť [4.27M]
30.12.2022 Rozhodnutie na odovzdávanie odpadov vhodných na ďalšie použitie Rozhodnutie Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
06.02.2023 Návrh VZN č. 44/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach Návrh VZN č. 44/2023 VZN stiahnuť [415.10K]
27.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 Výkaz Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
27.02.2023 VZN č. 44/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach VZN č. 44/2023 VZN stiahnuť [414.14K]
12.04.2023 Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR programové obdobie 2021 - 2027 s platnosťou do 2030 - Jakubova Voľa Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [1.15M]
10.05.2023 Návrh VZN č. 45/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 45/2023 VZN stiahnuť [439.51K]
01.06.2023 Oznámenie o strategiskom dokumente "Zmeny a doplnky UP P. N. Ves Zmeny a doplnky UP Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
16.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania "Most cez vodný tok Kohút" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
19.06.2023 Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
11.07.2023 Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - VSD Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [1.61M]
20.07.2023 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MATERSKEJ ŠKOLY Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [396.69K]
28.06.2023 VZN č. 45/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Jakubova Voľa VZN č. 45/2023 VZN stiahnuť [294.77K]
28.07.2023 Stavebné povolenie "Most cez vodný tok Kohút" - Ing. František Rimský Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [4.46M]
08.09.2023 Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [579.94K]
08.09.2023 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [586.66K]
25.09.2023 Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 2030" Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [0.98M]
25.09.2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [653.97K]
04.10.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.52M]
25.10.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
26.10.2023 Kolaudačné rozhodnutie - EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.47M]
06.11.2023 Návrh VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ Návrh VZN č. 46/2023 VZN stiahnuť [306.32K]
28.11.2023 Návrh VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa VZN č. 47/2023 VZN stiahnuť [0.00B]
28.11.2023 Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 Rozpočet Rozpočet stiahnuť [655.05K]
22.11.2023 VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a Š VZN č. 46/2023 VZN stiahnuť [305.63K]
15.12.2023 VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa VZN č. 47/2023 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 Rozpočet obce Jakubova Voľa na roky 2024 - 2026 Rozpočet obce 2024-2026 Rozpočet stiahnuť [370.86K]
20.12.2023 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2024 Plán kontrolnej činnosti Základné dokumenty stiahnuť [265.18K]
19.01.2024 Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [640.21K]
02.02.2024 Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná , a.s. Oznámenie výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [351.34K]
22.02.2024 Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023 Odpady Životné prostredie stiahnuť [2.17M]
22.02.2024 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 Odpady Životné prostredie stiahnuť [361.13K]
21.02.2024 Správa o vykonanej kontrole Prevod nehnuteľného majetku obce v ... Základné dokumenty stiahnuť [99.55K]
04.03.2024 Hodnotenie aktualizačného vzdelávania v roku 2024 Aktualizačné vzdelávanie Základné dokumenty stiahnuť [250.74K]
08.01.2024 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa , programové obdobie 2021 - 2027 s platnosťou do roku 2030 PHSR Základné dokumenty stiahnuť [2.52M]
20.06.2024 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa Voľba HK Základné dokumenty stiahnuť [850.28K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.12.2014 Zasadnutie ustanovujúceho zastupiteľstva a prevzatie majetku obce Zápisnice stiahnuť [5.45M]
30.12.2014 Zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [668.81K]
06.02.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [244.73K]
09.03.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [112.00K]
12.03.2015 Zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [0.00B]
27.04.2015 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20. 4. 2015 Uznesenia stiahnuť [468.05K]
12.03.2015 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. 3. 2015 Uznesenia stiahnuť [23.30K]
13.03.2015 Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 12. 3. 2015 Uznesenia stiahnuť [9.16K]
12.02.2015 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6. 2. 2015 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
06.05.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [137.50K]
05.06.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [324.51K]
14.06.2015 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 5. 6. 2015. Uznesenia stiahnuť [0.00B]
09.10.2015 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30. 09. 2015. Uznesenia stiahnuť [485.44K]
09.10.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 30. 09. 2015 Zápisnice stiahnuť [526.46K]
25.11.2015 Uznesenia z 8. zasadnutia OcZ v Jakubovej Voli Uznesenia stiahnuť [327.50K]
25.11.2015 Zápisnica z 8. zasadnutia OcZ v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [267.27K]
28.12.2015 Uznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2015 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
28.12.2015 Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2015 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.01.2016 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 1. 2016 Zápisnice stiahnuť [376.55K]
22.01.2016 Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15 . 1. 2016 Uznesenia stiahnuť [442.21K]
12.04.2016 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 Materiály poslancov stiahnuť [216.56K]
25.04.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.04. 2016 Zápisnice stiahnuť [3.71M]
25.04.2016 Uznesenia z 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 04 .2016 Uznesenia stiahnuť [1.99M]
08.06.2016 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [272.26K]
23.05.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05. 2016 Zápisnice stiahnuť [1.50M]
23.05.2016 Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 05 .2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
16.06.2016 Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.06. 2016 Uznesenia stiahnuť [2.89M]
21.06.2016 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 6. 2016 Zápisnice stiahnuť [3.67M]
27.09.2016 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [269.21K]
21.09.2016 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 9. 2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
21.09.2016 Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 9. 2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
07.10.2016 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. 10. 2016 Zápisnice stiahnuť [551.21K]
07.10.2016 Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. 10. 2016 Uznesenia stiahnuť [47.10K]
07.01.2016 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov
05.12.2016 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 11. 2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
05.12.2016 Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11. 2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
23.12.2016 Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12. 2016 Uznesenia stiahnuť [68.43K]
23.12.2016 Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 2016 Zápisnice stiahnuť [120.06K]
03.03.2017 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 2. 2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 2. 2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
22.02.2017 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [22.69K]
05.01.2017 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [271.10K]
08.12.2016 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [269.01K]
23.11.2016 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [23.88K]
07.09.2016 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [271.63K]
12.05.2016 Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [264.82K]
19.05.2017 Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [267.81K]
31.05.2017 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 5. 2017 Zápisnice stiahnuť [453.61K]
30.05.2017 Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 5. 2017 Uznesenia stiahnuť [674.28K]
13.06.2017 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [22.39K]
13.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 10 Materiály poslancov stiahnuť [338.83K]
03.07.2017 Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 6. 2017 Uznesenia stiahnuť [39.85K]
09.08.2017 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
03.07.2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.6.2017 Zápisnice Zápisnice stiahnuť [133.81K]
24.08.2017 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [23.35K]
15.08.2017 Návrh na zmenu rozpočtu 2017 Materiály poslancov stiahnuť [489.31K]
22.08.2017 Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 8. 2017 Uznesenia stiahnuť [48.23K]
01.01.1970 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 8. 2017 Zápisnice stiahnuť [48.23K]
22.08.2017 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 08. 2017 Zápisnice stiahnuť [89.14K]
04.09.2017 Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 8. 2017 Uznesenia stiahnuť [60.81K]
04.09.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 08. 2017 Zápisnice stiahnuť [509.17K]
13.11.2017 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [273.90K]
29.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 11. 2017 Zápisnice stiahnuť [150.79K]
29.11.2017 Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 11. 2017 Uznesenia stiahnuť [69.27K]
04.12.2017 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [23.77K]
27.11.2017 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Materiály poslancov stiahnuť [25.31K]
24.11.2017 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.12.2017 Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12. 2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
15.12.2017 Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12. 2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
24.01.2018 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.61K]
15.01.2018 Zmena rozpočtu na rok 2018, RO 1/2018 Materiály poslancov stiahnuť [1.69M]
06.02.2018 Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
06.02.2018 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
09.04.2018 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.04. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
09.04.2018 Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03. 04. 2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
26.03.2018 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 03. 04. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [23.57K]
28.05.2018 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 5. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
28.05.2018 Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 5. 2018 Uznesenia stiahnuť [54.90K]
20.06.2018 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.31K]
17.07.2018 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.15K]
03.07.2018 Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06. 2018 Uznesenia stiahnuť [58.11K]
03.07.2018 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2018 Zápisnice stiahnuť [90.72K]
27.07.2018 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 7. 2018 Zápisnice stiahnuť [53.67K]
27.07.2018 Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 7. 2018 Uznesenia stiahnuť [36.16K]
13.08.2018 Zápisnica zo 6.. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06. 2018 Zápisnice stiahnuť [390.92K]
30.07.2018 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [33.50K]
13.08.2018 Uznesenia zo 6.. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.08.2018 Uznesenia stiahnuť [44.81K]
08.10.2018 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.06K]
23.10.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
26.10.2018 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.10.2018 Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 14/2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
18.10.2018 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 10. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
18.10.2018 Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.10.2018 Uznesenia stiahnuť [37.97K]
23.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli Materiály poslancov stiahnuť [190.50K]
30.11.2018 Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 Materiály poslancov stiahnuť [371.59K]
29.11.2018 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 Materiály poslancov stiahnuť [39.13K]
10.12.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
07.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.11.2018 Zápisnice stiahnuť [75.07K]
07.12.2018 Uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. 11. 2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
28.06.2023 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2022 Záverečný účet za rok 2022 Materiály poslancov stiahnuť [909.28K]
12.11.2018 Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.11.2018 Uznesenia stiahnuť [48.37K]
12.11.2018 Zápisnica z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.11.2018 Zápisnice stiahnuť [99.28K]
20.12.2018 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018 Uznesenia stiahnuť [87.43K]
20.12.2018 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018 Zápisnice stiahnuť [155.57K]
03.03.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 07. 03. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [265.87K]
12.03.2019 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 14. 3. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [267.20K]
12.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 03. 2019 Zápisnice stiahnuť [413.91K]
29.03.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2019 Materiály poslancov stiahnuť [273.87K]
19.03.2019 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Rozpočtové opatrenie Materiály poslancov stiahnuť [226.32K]
12.04.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.04.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [61.24K]
24.04.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 04.04.2019 Zápisnice stiahnuť [93.71K]
28.03.2019 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 Uznesenia stiahnuť [436.58K]
28.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 3. 2019 Zápisnice stiahnuť [436.32K]
07.05.2019 Návrh Záverečného účtu za rok 2018 Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [132.29K]
14.05.2019 Návrh Záverečného účtu za rok 2018 - úprava Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [133.23K]
05.06.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 17.06.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
27.06.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.06.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [49.21K]
09.07.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 18.07.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [23.98K]
11.07.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 18.07.2019 - doplnenie Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.07.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.6.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [109.42K]
29.07.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [51.66K]
21.08.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 28.08.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [22.92K]
06.09.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.08.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [44.06K]
02.09.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 18.07.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [103.27K]
11.09.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 28.08.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
10.10.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 17.10.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [23.54K]
25.10.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.10.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [47.62K]
07.11.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.10.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [111.50K]
26.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2020 Dokument Materiály poslancov stiahnuť [22.36K]
26.11.2019 Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.87K]
09.12.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [24.87K]
09.12.2019 Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 - úprava Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.87K]
30.12.2019 Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2019 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [90.09K]
30.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 16.12.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [163.79K]
11.08.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.06.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [540.21K]
12.08.2022 Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [512.23K]
30.04.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 07. 05. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [283.39K]
08.05.2020 Záverečný účet za rok 2019 Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [0.98M]
22.05.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 05. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [751.18K]
22.05.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07. 05. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [524.43K]
10.07.2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov starostka obce Materiály poslancov stiahnuť [3.21M]
05.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 10.08. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [273.31K]
26.08.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 08. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [577.80K]
26.08.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10. 08. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [481.33K]
17.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 18. 08. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [275.04K]
31.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 03. 09. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [272.67K]
18.09.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2020 Materiály poslancov stiahnuť [270.48K]
27.08.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 08. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [529.60K]
27.08.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18. 08. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [503.91K]
27.08.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18. 08. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [503.91K]
21.09.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03. 09. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
21.09.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03. 09. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [417.04K]
22.10.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 09. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.10.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25. 09. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
23.11.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 30.11. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.99K]
27.11.2020 Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.11.2020 Návrh VZN č. 37/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ VNZ č. 37/2020 Materiály poslancov stiahnuť [445.07K]
09.12.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 14.12. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.18K]
28.11.2020 Návrh na zmenu rozpočtu RO. č. 15 Zmena rozpočtu Materiály poslancov stiahnuť [371.46K]
17.12.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 21.12. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
16.12.2020 Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 16/2020 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.93K]
31.12.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 11. 2020 Zápisnice Zápisnice stiahnuť [480.04K]
31.12.2020 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30. 11. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [467.47K]
15.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 12. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [413.00K]
15.01.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21. 12. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [396.75K]
15.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [524.99K]
15.01.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [705.16K]
02.03.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09.3. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
06.04.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09. 04. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.92K]
07.04.2021 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov Oznámenie Materiály poslancov stiahnuť [6.94M]
31.03.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [501.32K]
01.04.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.03. 2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
12.05.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.04.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
11.05.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [425.31K]
26.05.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 31. 05. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.00K]
28.06.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.05.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [503.28K]
28.06.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [417.93K]
29.07.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [0.00B]
03.08.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [432.86K]
03.08.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09.08. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.11K]
23.09.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.08. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [510.30K]
23.09.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.08.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [511.91K]
26.10.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.09. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [508.64K]
27.10.2021 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
22.11.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 25.11. 2021 Zrušené zasad. OZ z dôvodu ... Materiály poslancov stiahnuť [282.82K]
29.11.2021 Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 Rozpočet 2022 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.11.2021 Návrh VZN č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na rok 2022 VZN č. 39/2021 Materiály poslancov stiahnuť [444.57K]
06.12.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 13.12.2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [283.42K]
09.02.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [717.73K]
09.02.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [855.88K]
09.02.2022 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 2. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.88K]
11.08.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.06.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [587.82K]
01.03.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 12. 2021 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [529.95K]
01.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 12. 2021 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [605.71K]
29.03.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Oznámenie - starostka obce Materiály poslancov stiahnuť [7.44M]
24.04.2022 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 29.04.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
27.04.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 02. 2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [462.77K]
27.05.2022 Návrh ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
27.05.2022 Príloha k Návrhu Záverečného účtu za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [745.19K]
15.06.2022 POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [275.98K]
16.06.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [685.69K]
16.06.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. 04. 2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [583.35K]
22.06.2022 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [867.09K]
12.07.2022 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 18. 07. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.10K]
12.08.2022 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [496.00K]
26.08.2022 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.88K]
21.10.2022 POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 10. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
12.09.2022 Návrh VZN č. 41/2022 o opatrovateľskej službe v obci Jakubova Voľa VZN č. 41/2022 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
11.11.2022 Pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.38K]
25.11.2022 NÁVRH VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN č. 42/2022 Materiály poslancov stiahnuť [943.96K]
25.11.2022 Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
06.12.2022 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.85K]
25.11.2022 Návrh VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2023 Návrh VZN č. 43/2022 Materiály poslancov stiahnuť [447.46K]
14.12.2022 VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 42/2022 Materiály poslancov stiahnuť [943.88K]
19.02.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
02.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [2.48M]
20.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.08.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [512.68K]
21.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [580.58K]
22.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [762.12K]
20.02.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.08.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [490.71K]
21.02.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
22.02.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [537.42K]
23.02.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2022 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [0.00B]
24.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. .2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
10.03.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [276.82K]
19.04.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [546.05K]
19.04.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [538.93K]
28.04.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [550.88K]
28.04.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [624.88K]
31.05.2023 NÁVRH - Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2022 NÁVRH - ZÚ za rok ... Materiály poslancov stiahnuť [890.10K]
01.06.2023 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.02K]
20.06.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.07.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [68.71K]
24.07.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [488.55K]
24.07.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31. 07. 2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.83K]
18.08.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.08.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [268.55K]
15.10.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [557.46K]
15.10.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [537.27K]
16.10.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.08.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [499.39K]
16.10.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.08.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [467.36K]
06.11.2023 Návrh VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školského zariadenia na rok 2023 Návrh VZN č. 46/2023 Materiály poslancov
15.11.2023 Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.09K]
28.11.2023 Návrh rozpočtu obce na roky 2024-2026 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [655.05K]
28.11.2023 Návrh VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 47/2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
22.11.2023 VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a Š VZN č. 46/2023 Materiály poslancov stiahnuť [305.63K]
07.12.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 POZOR o 19.00 H Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa VZN č. 47/2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 Rozpočet obce Jakubova Voľa na roky 2024 - 2026 Rozpočet obce 2024 -2026 Materiály poslancov stiahnuť [370.86K]
10.01.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [477.86K]
10.01.2024 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [464.33K]
05.02.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [583.21K]
05.02.2024 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [546.58K]
28.02.2024 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.03.2024 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
12.04.2024 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2024 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [128.42K]
29.04.2024 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára starostka obce Materiály poslancov stiahnuť [3.82M]
23.05.2024 Návrh - záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2023 Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [618.34K]
14.06.2024 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.06.2024 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.06.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2024 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [375.15K]
15.06.2024 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2024 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [376.81K]
16.06.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2024 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
16.06.2024 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2024 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [275.99K]
24.06.2024 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2023 Záverečný účet za rok 2023 Materiály poslancov stiahnuť [618.23K]
08.07.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.06.2024 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [464.86K]
08.07.2024 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.06.2024 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [348.88K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019