Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku klub Jakubova Voľa

Činnosť klub dôchodcov.

Pracuje pri Obecnom úrade Jakubova Voľa. Bol založený v roku 1985. Zakladateľkou klubu bola pani Žofia Hnathová. V minulosti  mal klub 56 členov a pracoval pod vedením pani Oľgy Červeňakovej. Pod  hlavičkou klubu pôsobí folklórny súbor  "Voľančan", ktorý reprezentuje obec na rôznych kultúrných podujatiach. Jeho vedúcou je pani Mária Urdová. Pravidelne sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných okolitými obcami a  Šarišským osvetovým strediskom Prešov "Krása  života" a "Prebudená jeseň".

ZO JDS klub Jakubova Voľa vznikla 25.2.2019, ako následnícka organizácia Klubu  dôchodcov, ktorý vyvíjal svoju činnosť od roku 1987, avšak nebol nikde zastrešený. V súčastnosti ZO Jednoty dôchodcov má 48 členov a  vedie ho 6-členný výbor. Kontrolu činnosti vykonáva  3-členná revízna komisia.

Pravidlá  a činnosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Klub Jakubova Voľa:

Jednota dôchodcov na Slovensku základná organizácia klub Jakubova Voľa, združuje občanov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu, je občianskym združením.

ZO JDS klub Jakubova Voľa je organizačnou jednotkou celoslovenskej organizácie JDS , ktorá obhajuje práva a požiadavky seniorov a dôchodcov na Slovensku.

Členstvo v ZO  je dobrovoľné . Podmienkou vzniku je prihláška za člena. Členmi Jednoty môžu byť dôchodcovia a sympatizanti – nedôchodcovia, ktorí sa stotožňujú  s cieľmi, programom Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Úlohy a ciele základnej organizácie

1/ Podporuje a obhajuje záujmy svojich členov.

2/ Pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku.

3 / Spolupracuje s orgánmi samosprávy, s organizáciami v obci, s odbornými a ďalšími občianskymi

      organizáciami.

 4/ Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojím členom v rámci svojich

     možností.

5/ Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie svojich členov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní

    základných životných potrieb seniorov a zveľaďovania obce.

6/ Podieľa sa na organizovaní kúpeľných, rekreačných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských aktivitách.

Činnosť klubu dôchodcov v roku 2019

Aktivity realizované v roku 2019:

                ZO JDS v roku 2019 mala 48 členov, ktorí sa zapájali do  aktivít organizovaných na miestnej, okresnej ale aj slovenskej úrovni.

> Fašiangové posedenie, spojené s ustanovujúcou  členskou schôdzou:

                Na tejto schôdzi sme zhodnotili činnosť klubu dôchodcov za rok 2018 a zároveň sme zrealizovali ustanovujúcu schôdzu  ZO JDS klub Jakubova Voľa, na ktorej bol prítomný predseda Okresnej organizácie JDS  Sabinov  a členka okresného výboru JDS. Fašiangové posedenie sme si spríjemnili posedením pri harmonike. Za prípravu chutného obeda,  za fašiangové „kreple“  a obsluhu ďakujeme  obetavým členkám organizácie.

>Májová veselica:

            V spolupráci s OcÚ sme sa podieľali na príprave obecnej májovej veselice, ktorou sme chceli nadviazať na tradíciu majálesov v našej obci. Kultúrny  program zabezpečil domáci súbor Voľančan, folklórne súbory a skupiny z našej okolice a večer vyplnila discozábava. O chutné kysnuté koláče sa postaral FS Voľančan a za doobedňajšiu  prípravu guľášu si poďakovanie zaslúžia  členovia ZO JDS. Naša vďaka za pomoc patrí  mladým požiarnikom  a pánom poslancom .

>Obecná olympiáda:

      Členovia klubu mali možnosť sa zapojiť do obecnej olympiády, no žiaľ túto možnosť sme nevyužili. Farby našej organizácie hájil iba jeden člen výboru, za čo mu patrí naše veľké ďakujem. Veríme, že v roku 2020 sa tejto  celoobecnej aktivity naši členovia zúčastnia vo väčšom počte či už ako súťažiaci alebo aspoň ako diváci.

>Verejnoprospešná činnosť v obci:

- výsadba kvetov :

Skrášleniu priestoru,  výsadbou kvetov do kvetináčov pri autobusovej zastávke.

-úprava miestnych cintorínov:        

 V pred dušičkovom období,  v popoludňajších hodinách, klub dôchodcov zorganizoval spoločnú brigádu za účelom úpravy oboch cintorínov , cesty a parkoviska  v tejto lokalite. Na výzvu zareagovalo 15 našich členov.  Za pomoc ďakujeme aj nečlenom klubu .

 - starostlivosť o sakrálne objekty v obci

      Členky klubu dôchodcov pravidelne zabezpečujú upratovanie a výzdobu cirkevných objektov v obci, za čo im patrí veľké ďakujeme ako aj tým členom klubu, ktorí sa zúčastňujú na nepravidelných aktivitách pri zveľaďovaní  týchto objektov.

 

>Výlet :

                V rámci realizácie projektu: Zdravie- pohyb- krása ,bol severovýchod Slovenska so svojimi dvoma najväčšími turistickými skvostmi - mestom UNESCO Bardejov a Bardejovskými Kúpeľmi,  pre nás lákadlom na realizáciu  nášho jednodňového výletu. Okrem realizácie ozdravno – športovej aktivity akou bola severská chôdza, sme prežili nádherný, spoločný, slnečný deň. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že  mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele  sú vynikajúcim  miestom na trávenie voľného času. Ako návštevníci sme tu mohli  obdivovať Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor Sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou - prvou stavbou renesancie na území Slovenska, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea. Tento projekt bol podporený OZ  Modrá Torysa a obecným úradom.

>Púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej:

                Touto návštevou sme chceli vzdať úctu Pane Márií a načerpať sily do každodenného života tak potrebné pre nás dôchodcov. Za odslúženie sv.omše ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Mgr. Bartolomejovi Salancimu. Načerpanú duchovnú posilu umocnilo aj spoločné posedenie s našou pani starostkou Ing. Magdalénou Sasarákovou za čo jej úprimne ďakujeme.

>Prezentácia ZO JDS na okresnej úrovni:

- prehliadka činnosti klubov: Prebudená jeseň v Tulčíku s pásmom Čom neoreš, čom nešeješ

-okresná športová olympiáda v Lipanoch: do tejto súťaže sme sa zapojili prvý krát v duchu hesla „nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa.

 - prehliadka Babička roka 2019  v okrese Sabinov. Naša súťažiaca svoju šikovnosť , talent  a najmä záľuby predstavila úryvkom z obradového folklóru „čepenie nevesty“, za spoluúčasť ďakujeme členkám FS Voľančan.

 >Tak ako každý rok v mesiaci október aj v tomto roku pre nás obec pripravila Deň úcty k starším, kde okrem perfektného obedu a pohostenia, sme boli obdarovaní praktickou eko taškou s erbom obce. Kultúrnym programom  tento deň nám spríjemnili  deti z našej MŠ a divadelníci zo Šarišských Michalian.

> V tomto roku sme získali pre našich členov dva poukazy na kúpeľnú liečbu do Bardejovských Kúpeľov, pridelených z ústredia JDS. Z dôvodu nezáujmu sme poukazy vrátili okresnej organizácií.

Prezentácia na celoslovenskej úrovni:

                Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov SENIÓR EXPO  2019 Trenčín. 8 .ročník výstavy potrieb pre seniorov, spojený s prehliadkou ručných prác seniorov pod názvom „Zlaté ruky“. Dôchodcov Prešovského kraja reprezentoval okres Sabinov. Člen našej organizácie  výstavu obohatil  soškami drevených anjelikov.

                Za podporu našej činnosti vďačíme  obci, lebo bez jej finančnej podpory by sme uvedené aktivity z vlastných členských príspevkov určite nemohli realizovať. Za osobnú angažovanosť a podporu ďakujeme p, starostke obce p. Ing. Magdaléne Sasarákovej.

 

Správa o činnosti ZO JDS za rok 2020

 

            ZO JDS, klub Jakubova Voľa mala na rok 2020 vypracovaný plán činnosti, cez ktoré sme chceli napĺňať poslanie JDS. Aj keď sme na plánované aktivity dostali finančné prostriedky  z rozpočtu  obce, pre pandémiu COVID-19 sme väčšinu aktivít  nemohli uskutočniť.

Aktivity realizované v roku 2020:

> Koncert  Šarišanci

            Nedeľný  podvečer 19.1.2020 si 30 dôchodcov z obce spríjemnilo kultúrnym podujatím v Sabinove.  Koncert hudobnej skupiny Šarišanci  a ich hostí bol našim prvým  ale aj príjemným stretnutím v novom roku. V podaní umelcov zneli známe aj menej známe sklady a ľudové piesne.  Vstupenky na tento  koncert boli zakúpené z rozpočtu obce.

>Výročná členská schôdza:

            Stretnutie seniorov bolo spojené s fašiangovým posedením a s hodnotením činnosti  ZO JDS  za rok 2020.  Ako delegát sa jej zúčastnil predseda okresnej organizácie JDS v Sabinove, p. Štefan Lipták a naše pozvanie prijala aj p. starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková.

>Verejnoprospešná činnosť v obci:

Skrášlenie obce:  výsadba a starostlivosť o kvety pri autobusovej zastávke.

Starostlivosť o sakrálne objekty v obci: členky klubu dôchodcov pravidelne zabezpečovali upratovanie a výzdobu cirkevných objektov v obci, za čo im patrí naša vďaka.

>Kúpeľná liečba :

Pre našich členov sme získali  8 poukazov na kúpeľnú liečbu pridelených z ústredia JDS a to:

2 do  Bardejovských Kúpeľov

4 do kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch

2 do kúpeľov v Turčianskych Tepliciach  

            Na záver sa chceme poďakovať starostke obce a poslancom OZ za dobrú spoluprácu a dotáciu, ako aj  za to, že v tejto  ťažkej dobe, ktorú všetci prežívame nám boli nápomocní  a pamätajú aj na seniorov žijúcich v obci.

            Ďakujeme za poskytnuté ochranné rúška.

            Ďakujeme za potešenie  ale aj prekvapenie, keď nám pri dverách zazvonil Mikuláš so svojimi pomocníkmi a samozrejme aj  s darčekom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019