Materská škola

Kontakt:

Materská škola

Jakubova Voľa č. 52

08256 Pečovská Nová Ves

T. č.: 0918 692 562 – riaditeľka MŠ


Charakteristika materskej školy Farbička

 

  „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

                                                                                                                    Robert Fulghum

So všetkým sa rozdeľ. Hraj fér. Nikoho nebi. Vráť veci tam, kde si ich našiel. Upratuj po sebe. Neber nič, čo Ti nepatrí. Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč. Pred jedlom si umy ruky... ži vyrovnane – trocha sa uč a trocha premýšľaj a každý deň trochu maľuj, kresli, spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj....keď vyrazíš do sveta, daj si pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa s ostatnými pohromade. Neprestávaj žasnúť. Spomeň si na semienko v plastovom kelímku – korienky mieria dolu a rastlinka stúpa nahor a nikto nevie ako a prečo, ale my všetci sme tiež takí... a nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a prvé slovo, ktoré si sa naučil...

     V našej materskej škole Farbička Ťa očaria hračky, s ktorými sa naozaj dá hrať, očaria Ťa hry, pri ktorých zažiješ dobrodružstvo, očaria Ťa knihy, z ktorých vypadáva múdrosť, očaria Ťa farbičky, ktoré vedia „čarovne maľovať“...

Tri čarovné slovíčka Prosím – Prepáč – Ďakujem nadobudnú konkrétnu podobu. Možno Ti neodomknú dvere ku všetkým a všetkému, ale k tomu najdôležitejšiemu – k duševnej pohode a nezabudnuteľnému detstvu. More emočných vĺn ako zázrakom utíchnu, lebo je nám umožnené pohladkať detskú dušu, osušiť detskú slzu, pofúkať ranu na kolene...

 

     Materská škola v Jakubovej Voli je jednotriednou materskou školou, ktorá ponúka predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, ale aj  možnosť poldenného pobytu detí.

     Je situovaná v prostredí poskytujúcom bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť. Umiestnená je v účelovej budove, ktorá v lete roku 2016 prešla kompletnou rekonštrukciou, a tak nadobudla nové atraktívne ošatenie. Budova je jednopodlažná a nachádza sa tu šatňa detí, chodba, spálňa, trieda – herňa spojená s jedálňou, umyváreň s toaletami pre deti, kuchyňa s príslušnými priestormi, miestnosť pre upratovačku s 2 toaletami pre zamestnancov. Budova má 2 hlavné vchody, 1 bočný vchod do kuchyne a pivničné priestory.

     Denný poriadok našej materskej školy vychádza z potrieb a záujmu detí. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade so Školským poriadkom. Výchovno – vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s využitím kvalitatívne hodnotných metód a postupov, tak aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do základnej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole a možnosť jej usporiadania pozostáva z relatívne ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi.

     Hlavným cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

 •  Jazyk a komunikácia
 •  Matematika a práca s informáciami
 •  Človek a príroda
 •  Človek a spoločnosť
 •  Človek a svet práce
 •  Umenie a kultúra
 •  Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a je žiaduca aj ich integrácia.

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Riaditeľka zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 2. mája do 31. mája miesto a termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. 

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. júna príslušného roka.

 

Zamestnanci zariadenia Materská škola Jakubova Voľa:

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:                      Daša Alexiová – triedna učiteľka

                                                                 Mgr. Monika Leščáková – riaditeľka školy

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:                Anna Cicmanová - kuchárka

 

 

     Materská škola Jakubova Voľa je v prevádzke v pracovných dňoch od 630 do 1600 hod.  

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na šesť týždňov z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

 

     Materská škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rodičmi, Obecným úradom Jakubova Voľa, základnou školou a materskou školou Červenica pri Sabinove, materskou školou Rožkovany a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov.

 

 

Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila počas školského roka 2016/2017:

 

 • Divadielko Gašparko
 • Deduškom, babičkám
 • Zahraj sa s vetrom
 • Kúzelník
 • Príchod svätého Mikuláša
 • Zimné sánkovanie a radovánky na snehu
 • Karneval
 • Divadelné predstavenie Žabiak Žofre
 • Podeľ sa so svojou najobľúbenejšou knihou
 • Privítanie Jari
 • Mamička srdiečko
 • Dopravná výchova – edukačná hodina
 • Deň detí na nafukovacom hrade
 • Milujeme folklór
 • Deň otcov
 •  Spoločné fotografovanie Sungrafi
 • Výlet Fundiland
 • Rozlúčka s predškolákmi

 

 

 

   

Z      H I S T Ó R I E  

 

Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Vážení spluobčania. 

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. doručila obci  dňa 27. 12. 2018  KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2019. 

Pre krátkosť času obec nestihne do konca roka doručiť  KALENDÁR do každej domácnosti a preto ho zatiaľ zverejní na stránke obce, úradnej tabuli, v potravinách u p. Futejovej a na zastávke autobusu. Začiatkom januára 2019 bude KALENDÁR doručený do každej domácnosti. 

Vývoz všetkých zložiek odpadu je naplánovaný iba do júna  2019. V druhom polroku bude doručený NOVÝ KALENDÁR. 

vložené: 27.12.2018
Nový cestovný poriadok platný od 09.12.2018

vložené: 07.12.2018
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

vložené: 23.04.2018
Detská letná stanovačka na VALALE

Detská letná stanovačka na valale (6.-8. júla 2017)

Školský rok nám vystriedali prázdniny, ktoré sú časom pre oddych. Rozhodli sme sa preto v rámci oddychu a pod heslom „Vypni mobil – zapni seba“ usporiadať nultý ročník Detskej letnej stanovačky na valale. Základný tábor sme si rozložili v záhrade materskej školy, v ktorej sme si postavili stany, hangár, založili ohnisko a vztýčili stožiar.

Po úspešnom postavení tábora sme vyrobili vlastnú vlajku. Naše šikovné ruky zvládli urobiť aj menovky, aby sme sa poznali, označili stany, ktoré sa na dve noci stali našimi domami. Pred obedom sa ešte slávnostne vztýčila táborová vlajka. Po dobrom obede od pani kuchárky nasledoval program vo forme športových hier – hrali sa kolky, preťahovačky lanom, petang, mierenie na cieľ krúžkami či loptičkami. Večer nás čakala opekačka a po nej sladké sny v spacákoch.

Na druhý deň ráno po rozcvičke a raňajkách sme sa vydali hľadať zlatý poklad. A nie len jeden – dokonca dva. Hľadači pokladu sa rozdelili na dve skupiny – na starších a mladších DRAKOV – a vydali sa na cestu. Počas cesty sa zbierali smetí, ktoré v lese nechali „milovníci prírody“. Poklady sme  nakoniec našli a spoločne sme sa aj s pokladmi stretli a zabavili na Kohúte. Po návrate do tábora sme sa opäť zahrali, každý podľa vlastnej chuti a opiekli sme si na ohni večeru. Aby nám nebolo smutno, prišla k nám návšteva, zahrali na gitare, niečo sme si aj pospievali... Keďže sme však našli poklad zbojníka Vydriducha, ten nám za trest ukradol vlajku. Zanechal list, že o desiatej večer nám ju vymení pod vysielačom. Po zotmení sme sa teda vydali na záchrannú akciu vlajky. Prekonali sme nástrahy počasia aj tmy a vlajku sme úspešne zachránili. Unavení sme sa opäť vrátili do tábora a išli si oddýchnuť.

Posledné ráno po raňajkách sme pomohli pani kuchárke navariť výborný guľáš – ďakujeme pani kuchárka! A pomedzi to si starší zahrali hru Kvietok a mladší Opitého slona. Po hrách sme slávnostne stiahli vlajku zo stožiara, vyhodnotili stanovačku, zbalili tábor a po obede sme sa každý pobrali domov.

Ďakujeme organizátorom, že nám pripravili takúto stanovačku. Veríme, že sa všetkým zúčastneným páčilo a už teraz sa tešíme na Stanovačku 2018.

vložené: 16.07.2017
Počasie v Jakubovej Voli

Počasie Dažď
Teplota: 4.50°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 83%
tlak: 1000kPa